آموزش مجازیاخبارتازه ها

بازتاب خبری وبینار ملی استاندارهای جهانی روابط عمومی در رسانه های کشور

https://www.eghtesadbartar.com/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d9%be%db%8c/

http://divaneghtesad.ir/node/62229

http://bardashtrooz.ir/news/36284/%d9%88%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c/

https://press.farhang.gov.ir/fa/news/561117/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-23-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

https://khatebazar.com/blog/view/articleid/13608

https://rialnews.ir/%d9%88%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c/?print=1

http://www.polimali.com/view-91314-.html

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا